CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng III

14:52 - 21/05/2024

(Chinhphu.vn) - Đề xuất Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng bằng 60%, 55%, 50% mức lương tối thiểu vùng III.

UBND tỉnh Hậu Giang đang lấy ý kiến dự thảo của HĐND tỉnh này quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và mức chi kinh phí cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập ở ấp, khu vực thuộc xã, phường, thị trấn. Cơ cấu, tổ chức của 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên; mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách 01 ấp, khu vực thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng Tổ trưởng, Tổ phó, các Tổ viên.

 Ấp, khu vực có quy mô dân số dưới 350 hộ: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bố trí 03 thành viên.

 Ấp, khu vực có quy mô dân số từ 350 đến dưới 750 hộ: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở bố trí 04 thành viên.

 Ấp, khu vực có có quy mô dân số từ 750 hộ trở lên: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở bố trí 06 thành viên.

Mức hỗ trợ trang phục, trang bị phương tiện, thiết bị 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị trang phục, phương tiện, thiết bị theo quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hằng năm, căn cứ đề xuất của Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí để Công an tỉnh mua sắm trang bị, trang phục, phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định.

Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

1. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng:

+ Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 60% mức lương tối thiểu vùng III.

+ Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 55% mức lương tối thiểu vùng III.

+ Tổ viên được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng III.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, cơ sở đề xuất chế độ hỗ trợ nêu trên:

(1) Vận dụng quy định hưởng phụ cấp hằng tháng theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(2) Áp dụng mức lương tối thiểu vùng sẽ đảm bảo thực hiện lâu dài, không bị điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác (Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, từ ngày 01/7/2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở).

(3) Theo định hướng chỉ đạo của Bộ Công an tại Công văn số 1182/BCA-V05 ngày 04/4/2024 về việc kiện toàn, thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong đó đề nghị phải đảm bảo mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng không thấp hơn mức 1.000.000đ và có phân biệt mức hỗ trợ đối với từng thành viên.

(4) Đảm bảo mức phụ cấp của Tổ viên không thấp hơn mức hỗ trợ hằng tháng của lực lượng Công an viên bán chuyên trách hiện hưởng là 1.0 mức lương cơ sở = 1.800.000đ/người/tháng, để động viên Công an viên bán chuyên trách tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

(5) Đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhu cầu cuộc sống tối thiểu của các thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự.   

 Mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền:

 Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện hoặc được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian làm nhiệm vụ bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

 Khi được phân công làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ thì được hưởng mức hỗ trợ 30.000đ/người/ngày, đêm; nhưng không quá 10 ngày, đêm/người/tháng.

 Khi được phân công làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của Cảnh sát khu vực.

Khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm với mức chi: Dưới 4 giờ/ngày bồi dưỡng 30.000đ/người/ngày; từ 4 giờ/ngày bồi dưỡng 50.000đ/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/tháng.

Chế độ hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khi bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh như người đã tham gia bảo hiểm y tế với mức hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện với mức hỗ trợ bằng 47.000đ/người/ngày.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp như sau:

- Suy giảm từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần, cụ thể: Suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng 9.000.000 đồng và sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng.

- Suy giảm khả năng lao động từ 30% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng, cụ thể: Suy giảm từ 30% trở lên khả năng lao động thì được hưởng bằng 540.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng.

 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được được hưởng trợ cấp một lần bằng 64.800.000đ và được hưởng trợ cấp mai táng phí, tiền tuất bằng 18.000.000 đồng.

Chế độ hỗ trợ phụ cấp thôi việc cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng không kiện toàn được hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau thời gian công tác xin thôi việc

Lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Công an viên bán chuyên trách do dôi dư, không kiện toàn được hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hỗ trợ nghỉ việc mỗi năm công tác bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng, cộng mức phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) nhưng tổng mức hỗ trợ không vượt quá 05 tháng.

 Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn sau ngày 01/7/2024 khi thôi tham gia công tác hoặc không bố trí được do sắp xếp đơn vị hành chính thì được hưởng chế độ hỗ trợ nghỉ việc mỗi năm công tác bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng, cộng mức phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) nhưng tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tháng. 

Thời gian công tác để tính hỗ trợ thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm công tác.

 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

  Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
 • Tham khảo thêm

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức phục cấp hằng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương cơ sở

  Đề xuất mức phục cấp hằng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn trung cấp

  Đề xuất hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn trung cấp
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng

  Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

  Đề xuất số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự
 • Tham khảo thêm

  Giới thiệu mẫu trang phục dành cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

  Giới thiệu mẫu trang phục dành cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng

  Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng

  Đề xuất mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng
 • Tham khảo thêm

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

  Quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

  Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết