In bài viết

Đảng bộ Hà Nội thống nhất chủ trương phân cấp quản lý; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

15:40 - 11/09/2022

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương và sự cần thiết đối với: Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII).

Nghị quyết nêu rõ, Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp ngày 31/8/2022 xem xét, thảo luận 4 nội dung: Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và sự vào cuộc có hiệu quả của Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những quan điểm, định hướng của Ban Thường vụ trong việc xây dựng và chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án bảo đảm khoa học, chất lượng và công phu để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thống nhất về chủ trương và sự cần thiết đối với: Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố với tinh thần trách nhiệm, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng để hoàn thiện nội dung tờ trình, báo cáo, đề án theo kết luận của hội nghị, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tính ổn định khi tổ chức thực hiện, hoàn thiện nội dung tờ trình, báo cáo, đề án trình HĐND thành phố theo đúng quy định.

Giao Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND thành phố thẩm tra, thẩm định nội dung các tờ trình, báo cáo, đề án của UBND thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, yêu cầu của đề án, kế hoạch đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.