CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

20:08 - 28/08/2022

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2777/UBND-NC về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 14/2/2022 của Thành ủy Hà Nội; Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã ban hành Chương trình số 165-CTr/BCSĐ ngày 18/3/2022 về chương trình công tác năm 2012 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; trong đó, đã phân công nhiệm vụ xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình Hội nghị Thành ủy lần thứ mười (tháng 10/2022) về tình hình, kết quả thực hiện khâu đột phá: “Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. 

Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững”.

Để chuẩn bị báo cáo, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung: “Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật” và “Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững”.

Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung: “Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị”.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung: “Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số”.

Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung: “Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Các sở: Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì xây dựng nội dung báo cáo, có nhiệm vụ triển khai tổng hợp thông tin, số liệu, kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới (từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025); hoàn thiện nội dung báo cáo được giao, gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung trước ngày 15/9/2022.

Thời gian tổng hợp báo cáo từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đến hết ngày 31/8/2022.

Trên cơ sở đề cương báo cáo, các sở: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng đề cương báo cáo chi tiết theo từng nhiệm vụ thuộc phạm vi lĩnh vực công tác của đơn vị, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng, yêu cầu của thành phố.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ theo đề cương và hướng dẫn cụ thể của các sở: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; hoàn thiện báo cáo gửi các sở được giao chủ trì trước ngày 10-9-2022.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo báo cáo theo đề cương kèm theo, trình Ban Cán sự đảng UBND thành phố trước ngày 24/9/2022.