CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xây dựng chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội

12:16 - 29/07/2022

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 ngày 25-7-2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm thể chế hóa kịp thời, đúng đắn và đầy đủ các chủ trương, yêu cầu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội.

Về Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội) và Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm của Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bảo đảm hoàn thành trong quý IV/2023.

Về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Về nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật Thủ đô và các luật có liên quan, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đảng đoàn Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô để tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chính phủ có đề nghị chính thức về nội dung này. 

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm nội dung sửa đổi Luật thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ quan tâm chỉ đạo cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, các Nghị quyết thí điểm của Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và quá trình triển khai thực hiện Luật Thủ đô, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII để chủ động nghiên cứu, thu thập ý kiến chuyên gia nhằm đề xuất với Ban Cán sự đảng Chính phủ, cấp có thẩm quyền về các giải pháp, cơ chế, chính sách cần được thể chế hóa trong Luật Thủ đô và các văn bản khác có liên quan cùng các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện Luật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được giao làm cơ quan đầu mối, căn cứ vào các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và kế hoạch này theo dõi việc thực hiện; kịp thời báo cáo Đảng đoàn Quốc hội các vấn đề phát sinh để xem xét, quyết định.