CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì 'chấm điểm' cán bộ hằng tháng

07:39 - 19/08/2022

(Chinhphu.vn) - Theo quyết định mới của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ chủ trì cùng tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng.

Tăng cường trách nhiệm của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá cán bộ hằng tháng

Ngày 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 3251-QĐ/TU về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Theo đó, có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hằng tháng.

Trong đó, nổi bật là nội dung sửa đổi lần này tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong công tác đánh giá cán bộ hằng tháng.

Cụ thể, về thẩm quyền đánh giá quy định tại Điều 8, thay vì tập thể Thường trực Thành ủy ủy quyền cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, từ nay, đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại đối với: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; cấp trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị). Nội dung sửa đổi tương tự đối với đánh giá, xếp loại đối với các Bí thư quận, huyện, thị ủy (cả đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã; Bí thư Đảng ủy khối và Bí thư Đảng ủy trực thuộc Thành ủy).

Thay vì Chủ tịch UBND thành phố quyết định xếp loại, theo quy định sửa đổi, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng sở, ban, ngành thành phố và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

"Chấm điểm" cán bộ, công chức, viên chức theo 4 loại

Điều 10 của Quy định 1841-QĐ/TU được sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) đạt từ 90 điểm đến 100 điểm; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm; 

- Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) đạt dưới 50 điểm.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức thuộc thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đáng chú ý, theo Quy định 3251-QĐ/TU, đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức chính xác, khách quan, công bằng, thực chất giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở các lĩnh vực công tác. Căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tháng để quyết định tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị đó.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 20-25% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15-20% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành nhiệm vụ” thì tỷ lệ các cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cơ quan, đơn vị được đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” thì không xem xét đánh giá, xếp loại cá nhân ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các nội dung sửa đổi theo Quyết định 3251-QĐ/TU cũng đã được cập nhật, tích hợp vào phần mềm đánh giá cán bộ hằng tháng theo Quyết định số 3252-QĐ/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Quyết định 2021-QĐ/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.