CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phân công nhân sự Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội

18:50 - 28/08/2022

(Chinhphu.vn) - Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 831-QĐ/CSĐ ngày 25-8-2022 về việc phân công công tác các thành viên của Ban Cán sự đảng UBND thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định nêu rõ, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là người đứng đầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về hoạt động của Ban Cán sự đảng.

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo những công việc quan trọng, cấp bách của Ban Cán sự đảng; phụ trách công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp quản lý; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Cán sự đảng;

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng…

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố được phân công giúp Bí thư Ban Cán sự đảng chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Cán sự đảng. 

Chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng về những công việc được Ban Cán sự đảng phân công; chịu trách nhiệm trước Bí thư Ban Cán sự đảng về những việc được Bí thư Ban Cán sự đảng phân công, ủy quyền thực hiện; giúp Bí thư Ban Cán sự đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban cán sự đảng.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng bên cạnh thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định, được phân công giúp Ban Cán sự đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng theo dõi và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, thông báo trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Khi được Ban Cán sự đảng phân công, giao nhiệm vụ thì cụ thể hóa bằng các văn bản, mệnh lệnh hành chính và tổ chức chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản đó theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng UBND thành phố.

Quyết định cũng phân công đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, chuẩn bị và trình Ban Cán sự đảng về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; tham mưu Ban Cán sự đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Cán sự đảng và các thành viên Ban Cán sự đảng hằng năm. 

Đồng chí Trương Việt Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng; nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Cán sự đảng tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ban Cán sự đảng…