CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm 56 Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023

21:06 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.

 Theo đó, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành như sau: 

Bổ nhiệm 56 Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 - Ảnh 1.

Bổ nhiệm 56 Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 - Ảnh 2.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng thực hiện theo các quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước; Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.