In bài viết

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Ninh Bình

07:00 - 14/09/2023

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023- 2025.

Ninh Bình ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về bố trí CBCCVC, xử lý nhân sự dôi dư - Ảnh 1.

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tinh bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; đồng thời bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, bài bản, khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định với các đơn vị hành chính liên quan, liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn quy định, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với từng đơn vị hành chính, phát huy những giá trị riêng có của tỉnh và của từng địa phương; ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhẫn dân; không gây xáo trộn lớn, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ, phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ninh Bình ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về bố trí CBCCVC, xử lý nhân sự dôi dư - Ảnh 2.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Nình Bình giao UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 31/8/2023. 

UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của huyện, thành phố. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 31/8/2023.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công việc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 29/8/2023.

Các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 07/9/2023.

Thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đặc biệt là các chủ thể có liên quan, bị tác động và ảnh hưởng khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống chính trị về nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025.

Ninh Bình ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về bố trí CBCCVC, xử lý nhân sự dôi dư - Ảnh 3.

Xây dựng, trình phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

Về xây dựng, trình phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 05/9/2023.

Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp số liệu về quy mô dân số của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 05/9/2023.

Căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số, yếu tố đặc thù của từng đơn vị hành chính do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, xác nhận; tiến hành rà soát, xác định các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định phải thực hiện sắp xếp, các đơn vị hành chính liên quan liền kề, đơn vị hành chính khuyến khích thực hiện sắp xếp để xây dựng Phương án đảm bảo quy định.

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy; hoàn chỉnh Phương án gửi Sở Nội vụ tổng hợp để xây dựng Phương án tổng thể của tỉnh. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 25/9/2023.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương có liên quan rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (gồm việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc); thẩm định, tổng hợp và xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 20/10/2023.

UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 25/10/2023.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 31/10/2023. 

Ninh Bình ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về bố trí CBCCVC, xử lý nhân sự dôi dư - Ảnh 4.

Xây dựng Đề án chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Về xây dựng Đề án chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 15/02/2024.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (gồm việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc); thẩm định, tổng hợp và xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 15/4/2024.

 UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thời gian thực hiện: Hoàn thành đảm bảo tiến độ, thời gian theo yêu cầu.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh bổ thị đối với các đơn vị hành chính đô thị có liên quan dự kiến để sắp xếp ĐVHC cấp sung quy hoạch đô huyện, cấp xã và biện pháp để đảm bảo, tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp; hướng dẫn điều chỉnh bổ sung các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự phù hợp với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Hướng dẫn thực hiện việc phân loại đô thị (đối với thành phố, thị trấn), tham mưu thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ báo cáo trước khi trình UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành đồng thời với thời gian xây dựng Phương án tổng thể và Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025. 

Về tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức lấy ý kiến cử tri (đối với cử tri tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính) về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Về việc HĐND cấp xã, cấp huyện thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Đối với các huyện không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Gia viễn, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn), HĐND cấp xã, cấp huyện họp, thông qua nội dung đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30/3/2024.

 Đối với các huyện, thành phố liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan, thành phố 7 Tam Điệp), HĐND cấp xã, cấp huyện họp thông qua nội dung đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện có liên quan. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 15/5/2024.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024.

Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, đề án, tham mưu UBND tỉnh HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/6/2024.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025 theo ý kiến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến xong trước 31/12/2024).

Ninh Bình ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về bố trí CBCCVC, xử lý nhân sự dôi dư - Ảnh 5.

Sắp xếp tổ chức bộ máy

Về sắp xếp tổ chức bộ máy: Đối với các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khoản 1, 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đối với cơ quan thuộc HĐND, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. 

Đối với các tổ chức hành chính thuộc cơ quan Trung ương, thuộc cấp tỉnh được tổ chức theo ĐVHC cấp huyện và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp huyện: thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cùng loại trên địa bàn ĐVHC sau sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, bán kính phục vụ, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện tại ĐVHC sau sắp xếp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: trước mắt giữ nguyên hiện trạng về tổ chức bộ máy và thực hiện việc sắp xếp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ). 

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy (chia tách, sáp nhập, giải thể, hợp nhất, chuyển đổi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức). 

Bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức

Về bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức: Việc phân loại, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp phải bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Bố trí cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Bố trí cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức hành chính: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điểm b khoản 7 mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Kể từ ngày UBND tỉnh Ninh Bình trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp (trong thời gian từ nay đến khi UBND tỉnh trình Chính phủ hồ sơ, đề án, sắp xếp ĐVHC, các đơn vị cần cân nhắc kỹ lưỡng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức và phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện). 

Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp phải đảm bảo đúng theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư

Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư, UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tùy từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc hưởng các chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. 

Về việc xử lý trụ sở, tài sản công: Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Sở Tài chính rà roát, lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý kèm theo Đề án.

Các cơ quan thuộc ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có đơn vị trực thuộc trên địa bàn cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thì lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì chuyển giao cho UBND tỉnh để thực hiện sắp xếp, quản lý, sử dụng theo nhu cầu của địa phương.

Trong thời gian 03 năm kể từ ngày có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp. 

 UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các ĐVHC hình thành sau sắp xếp để chính thức đi vào hoạt động theo ĐVHC mới. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025 và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành xong trong Quý II năm 2025.