In bài viết

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc

08:23 - 17/12/2023

(Chinhphu.vn) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 1.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai, minh bạch

Ngày 15/12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó kèm theo toàn văn Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, tại kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. 

Theo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu thì việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự...

Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, như sau:

Khối Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu (chiếm 97,87% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm thấp là 1 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu). 

Bà Hoàng Thị Thúy Lan có số "phiếu tín nhiệm cao" cao nhất trong số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này. 

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND có 33 phiếu “tín nhiệm cao” (chiếm 70,21%), 8 phiếu “tín nhiệm” và 1 phiếu “tín nhiệm thấp”. Ông Phạm Quang Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND có 44 phiếu “tín nhiệm cao” (chiếm 93,62%), 3 phiếu “tín nhiệm” và 0 phiếu “tín nhiệm thấp”.

Khối UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm cao là 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm là 2 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm thấp 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu). 

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Ông Vũ Việt Văn có 35 phiếu “tín nhiệm cao”, 9 phiếu “tín nhiệm” và 3 phiếu “tín nhiệm thấp”. Ông Nguyễn Văn Khước có 32 phiếu “tín nhiệm cao”, 12 phiếu “tín nhiệm” và 3 phiếu “tín nhiệm thấp”. Ông Vũ Chí Giang có 29 phiếu “tín nhiệm cao”, 15 phiếu “tín nhiệm” và 3 phiếu “tín nhiệm thấp”....

Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI diễn ra từ ngày 13 đến 15/12 đã xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. 

Theo đó, năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%, Vĩnh Phúc tiếp tục tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh; tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Tỉnh đang tập trung rà soát, loại bỏ những thủ tục, quy định làm phức tạp, khó khăn, cản trở các nhà đầu tư; khắc phục tình trạng ban hành những cơ chế chính sách mới không đảm bảo tính khả thi, không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả. 

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp... hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ công khai, minh bạch, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các Nghị quyết đi vào cuộc sống thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đạt được các hiệu quả thiết thực nhất..

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 2.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 3.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 4.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 5.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 6.