Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang

08/12/2023 13:43

(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang bỏ phiếu tín nhiệm.

Sáng 8/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn, cụ thể như sau: Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang: 59 đại biểu. Số đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang có mặt: 57 đại biểu.

I. Khối HĐND tỉnh Kiên Giang

1. Ông Mai Văn Huỳnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 94.74% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

2. Bà Lê Hồng Thắm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 87.72% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 10.53% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

3. Ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 78.95% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

4. Ông Ngô Hen - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 92.98% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 7.02% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

5. Ông Nguyễn Văn Mau - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 82.46% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 17.54% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

6. Ông Phạm Văn Màu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 78.95% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

7. Ông Danh Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 66.67% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang- Ảnh 2.

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang tiến hành ghi phiếu tín nhiệm.

II. Khối UBND tỉnh Kiên Giang

8. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 89.47% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 8.77% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

9. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 73.68% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

10. Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

11. Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 77.19% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

12. Ông Trần Quang Bảo - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 57.89% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 38.60% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

13. Ông Lê Việt Bắc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 61.40% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

14. Ông Đặng Vũ Bằng - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 71.93% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 28.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

15. Ông Phùng Quốc Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 56.14% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 38.60% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

16. Ông Nguyễn Văn Hận - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 70.18% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 26.32% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

17. Ông Trần Văn Khái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm:18 phiếu (chiếm 31.58% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

18. Ông Trần Minh Khoa - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

19. Ông Giang Thanh Khoa - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 73.68% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 26.32% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

20. Ông Hà Văn Thanh Khương - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 28.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

21. Ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 52.63% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 43.86% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

22. Ông Trương Văn Minh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 61.40% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 36.84% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

23. Ông Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 91.23% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 8.77% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

24. Ông Danh Phúc - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

25. Ông Nguyễn Văn Sáu - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 63.16% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

26. Ông Đặng Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 77.19% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 21.05% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

27. Ông Bùi Quốc Thái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 29.82% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

28. Ông Trần Chiến Thắng - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 66.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 30.36% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.57% tổng số phiếu).

29. Ông Nguyễn Hoàng Thông - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 80.70% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 12.28% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7.02% tổng số phiếu).

30. Ông Võ Minh Trung - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 64.91% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 35.09% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Bình

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Bình
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 34 nhân sự chủ chốt tỉnh Trà Vinh

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 34 nhân sự chủ chốt tỉnh Trà Vinh
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 nhân sự tỉnh An Giang

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 nhân sự tỉnh An Giang
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định
 • Tham khảo thêm

  Danh sách 31 nhân sự được HĐND TPHCM lấy phiếu tín nhiệm

  Danh sách 31 nhân sự được HĐND TPHCM lấy phiếu tín nhiệm
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt của Hà Nội

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt của Hà Nội
 • Tham khảo thêm

  KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 44 NHÂN SỰ DO QUỐC HỘI BẦU VÀ PHÊ CHUẨN

  KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 44 NHÂN SỰ DO QUỐC HỘI BẦU VÀ PHÊ CHUẨN
 • Tham khảo thêm

  Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

  Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi