Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp

05/01/2024 12:46

(Chinhphu.vn) - Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp- Ảnh 1.

Đối tượng hưởng chính sách

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau:

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định.

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sởgiáo dục mầm non dân lập, tư thục.

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Nội dung chính sách

- Giáo viên mầm non bảo đảm các điều kiện được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng.

- Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố quyết định. (Xem mức hỗ trợ của các tỉnh / thành phố dưới đây).

Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp- Ảnh 2.

Câu hỏi 7: Mức hỗ trợ hằng tháng đối với giáo viên mầm non cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp được tính như thế nào?

Trả lời:

- Mức hỗ trợ trực tiếp được tính trên từng giáo viên.

- Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thoả thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

- Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành (quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập).

Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp- Ảnh 3.

Câu hỏi 8: Thủ tục cần thực hiện để giáo viên mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp này như thế nào?

Trả lời:

Chủ cơ sở giáo dục mầm non căn cứ vào tỉ lệ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện.

- Hồ sơ gồm:(1) Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (được lập theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, tại trang 11);

Mẫu số 05

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ............

 

--------

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP

(Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục)

Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN:..................................

Tổng số giáo viên được hưởng chính sách..................................

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Dạy tại nhóm/lớp

Tổng số trẻ trong nhóm/lớp

Số trẻ là con công nhân trong nhóm/lớp

Mức tiền được hưởng/ tháng

Số tháng được hưởng

Tổng số tiền

1

Nguyễn Thị A

NGƯỜI LẬP BIỂU

......, ngày.... tháng.....năm......

HIỆU TRƯỞNG

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(2) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (hoặc bản sao có chứng thực) Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách.

- Gửi hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Số lượng 01 bộ.

- Hình thức gửi hồ sơ: Lựa chọn 01 trong 03 hình thức: (1) nộp trực tiếp tại phòng giáo dục và đào tạo; (2) gửi hồ sơ qua đường bưu điện; (3) nộp trực tuyến.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiệnhưởng chính sách; cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sáchgiáo viên được hưởng chính sách.

Câu hỏi 9: Giáo viên mầm non được nhận kinh phí hỗ trợ vào thời điểm nào?

Trả lời:

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên.

Thời gian chi trả thực hiện 02 lần trong năm học: lần 01 chi trả vào tháng12 hằng năm; lần 02 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 05 hằng năm.

Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kì chi trả tiếp theo.

Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp- Ảnh 4.

Câu hỏi 10: Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đồng thời làm giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì có được hưởng chính sách quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐTngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, quyền hạn của chủ cơ sở “Được đồng thời làm quản lí chuyên môn, giáo viên, nhân viên nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”.

Do vậy, chủ cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Câu hỏi 11: Tại điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định “Giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo cótừ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp”, tỉ lệ này tính trên tổng số trẻ của cơ sở giáo dục mầm non hay tính trên nhóm trẻ / lớp mẫu giáo mà giáo viên đó được phân công nhiệmvụ chăm sóc, giáo dục trẻ?

Trả lời: 

Tỉ lệ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được tính trên từng đơn vị nhóm trẻ/lớp mẫu giáo.

- Số lượng giáo viên mầm non được hưởng được tính đối với từng đơn vị nhóm trẻ/lớp mẫu giáo và theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầmnon công lập hiện hành (quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập):

+ Tối đa 2,5 giáo viên / nhóm trẻ;

+ Tối đa 2,2 giáo viên / lớp mẫu giáo.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi