CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điều kiện miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý tổ chức KH&CN công lập

10:50 - 03/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.

Điều kiện miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý tổ chức KH&CN công lập - Ảnh 1.

Thông tư quy định rõ các điều kiện miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

2. Chuyển công tác khác;

3. Tự nguyện xin thôi giữ chức vụ bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

4. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

5. Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị bệnh quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

6. Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

7. Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

8. Có các vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

9. Trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý của tổ chức khoa học và công nghệ công lập quyết định.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022./.