CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, phấn đấu đến năm 2025 giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

13:41 - 02/12/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2475/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đến 2025 giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước.

Liên quan đến rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc bộ thống kê, rà soát, trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Các đơn vị thống kê, rà soát và trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc bộ với nhau, được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành.

Các tổng cục tổ chức triển khai việc thống kê, rà soát và phê duyệt phương án và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc tổng cục với nhau, được quy định tại các văn bản do thủ trưởng đơn vị mình ban hành.

Tại kế hoạch này, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu về thống kê, công bố, công khai như sau: Trước ngày 1/4/2023, 100% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị với nhau được thống kê, công bố (lần đầu) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước: Trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Trong đó: Trước ngày 1/10/2023, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên (quản lý ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên).

Trước ngày 1/1/2024, các đơn vị phải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý./.

Đến 2025 cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi