CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Tài chính khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính xong trước hạn trả kết quả

12:29 - 22/09/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính khuyến khích việc giải quyết thủ tục hành chính xong trước hạn trả kết quả. Trường hợp có kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính cập nhật thông tin vào Hệ thống một cửa điện tử và báo Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Đây là nội dung của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

 Quy chế này quy định về nguyên tắc, quy trình thực hiện, quyền hạn, trách nhiệm của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc thực thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn, công khai, minh bạch

Theo đó, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa đó là: Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan, công chức, viên chức theo quy định. 

Ngoài ra, phải đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn, đúng quy định, công khai, minh bạch; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính ngoài quy định pháp luật.

Bộ phận một cửa không can thiệp vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định.

Công chức của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính không được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả kết quả thủ tục hành chính.

Đối với các thủ tục hành chính được giải quyết qua cơ chế một cửa, trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc cần làm rõ các nội dung có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thì thông qua Bộ phận một cửa yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định.

Các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. 

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm cải thiện, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật với Hệ thống một cửa điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo lộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy chế, trước ngày đến hạn chậm nhất 0,5 ngày, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Bộ phận Một cửa và đồng bộ thông tin lên Hệ thống một cửa điện tử. 

Bộ phận Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và cập nhật kết quả vào Hệ thống một cửa điện tử.

Lưu giữ kết quả trong 1 năm

Đặc biệt, khuyến khích việc giải quyết thủ tục hành chính xong trước hạn trả kết quả. Trường hợp có kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính cập nhật thông tin vào Hệ thống một cửa điện tử và báo Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Trường hợp đến hạn trả kết quả mà tổ chức, cá nhân chưa đến nhận, Bộ phận Một cửa có trách nhiệm lưu giữ trong thời hạn 01 năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu sao y bản chính kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa là đầu mối, phối hợp

Quy chế cũng quy định cụ thể về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức yêu cầu và trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; quyền hạn và trách nhiệm của Bộ phận Một cửa; Trách nhiệm của Trưởng Bộ phận Một cửa; quyền, trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa; quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Nghiêm cấm cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

Tại quyết định này, Bộ Tài chính cũng nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, đối với công chức, người được giao giải quyết thủ tục hành chính nghiêm cấm: cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính cũng nghiêm cấm: tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi