CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Công Thương cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ

15:44 - 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Bộ Công Thương cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ  - Ảnh 1.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị có thủ tục hành chính thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Căn cứ vào Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, tổ chức rà soát, phân tích đánh giá; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận đối với công tác cải cách hành chính.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà. Kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng quý thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính, gửi Văn phòng Bộ.

Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khẩn trương tiến hành số hóa các thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực từ đó hình thành kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương.

Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ

Văn phòng Bộ chủ trì cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 − 2025, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Theo dõi, đôn đốc việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của các đơn vị có liên quan đến việc thực thi phương án phân cấp thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg; đầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực thi phương án phân cấp gửi Văn phòng Chính phủ.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờcông dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Hướng dẫn đơn vị thuộc Bộ truy cập vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương./.