CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

BHXH hướng dẫn ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

10:18 - 21/12/2023

(Chinhphu.vn) - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4195/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH hướng dẫn ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế- Ảnh 1.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh triển khai thực hiện việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn 4076/BHXH-CSYT ngày 13/12/2021, công văn 3794/BHXH-CSYT ngày 12/12/2022 và Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022.

- Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá, thực hiện phân cấp việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT cho BHXH cấp huyện theo đúng quy định tại điểm h khoản 4 Điều 6 Quyết định 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương. 

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ công tác giám định và thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho BHXH cấp huyện.

- Nội dung hợp đồng KCB BHYT theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP. BHXH tỉnh thống nhất với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT bổ sung một số nội dung trong Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá tính cần thiết của việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB mới dựa trên tình hình KCB BHYT chung trên địa bàn (số cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, tình trạng quả tải khám, chữa bệnh, khả năng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người có thẻ BHYT, số lượng thẻ BHYT tăng...), việc sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh mới.

- Tổ chức thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 9 Thông tư 22/2023/TT-BYT.

Lưu ý các phòng khám, buồng bệnh phải sử dụng điều hoà phục vụ người bệnh nếu đã được kết cấu trong cơ cấu giá dịch vụ y tế. Đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo định mức số người làm việc theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2023/TT-BYT.

Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

- Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập;

- Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử).

Lưu ý: Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở khám bệnh chữa bệnh gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.

Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  

Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thời hạn có hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như sau:

- Thời hạn của hợp đồng từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm, tối đa không quá 36 tháng;

- Đối với hợp đồng ký lần đầu, thời hạn của hợp đồng được tính kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thời hạn hợp đồng hết hiệu lực, tối đa không quá 36 tháng;

- Trường hợp ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc ký hợp đồng năm sau trước ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực 10 ngày, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thỏa thuận gia hạn và thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng một phụ lục hợp đồng thì phụ lục đó có giá trị pháp lý, trừ khi có thỏa thuận khác./.