CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Toàn văn: Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

18:31 - 30/09/2022

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
____________

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phần Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

b) Các thành viên Hội đồng gồm:

- Đại diện lãnh đạo của các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; Xây dựng; Ngoại giao; Công an; Quốc phòng; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang.

- Đại diện lãnh đạo các Viện: Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; Viện Nghiên cứu Hải sản; Viện Quy hoạch Thủy lợi.   

- Các thành viên là Ủy viên phản biện: (1) PGS. TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; (2) Ths Nguyễn Văn Hưng - nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ; (3) ThS Nguyễn Duy Vĩnh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định đúng thành phần, công văn cử người gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

- Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.