CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp

06:35 - 30/08/2022

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng Nghị định vê chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp nhằm tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tính thống nhất trong việc quản lý kinh tế trang trại.

Tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp - Ảnh 1.

Tạo điều kiện cho các cá nhân có vốn, có trình độ chuyên môn mạnh dạn đầu tư hình thành trang trại

Tạo điều kiện cho trang trại phát triển và đầu tư mở rộng quy mô

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sẽ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các trang trại để tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển theo đúng quy định của pháp luật như: Đất đai, xây dựng, tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các hoạt động phi nông nghiệp kết hợp.

Đồng thời, tạo điều kiện cho trang trại phát triển và đầu tư mở rộng quy mô, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất qui mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung.

Tạo tiền đề thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đưa công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ vào nông thôn; góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thúc đẩy việc khai thác diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện môi trường sinh thái.

Thu hút và huy động nguồn lực tài chính trong dân, tạo điều kiện cho các cá nhân có vốn, có trình độ chuyên môn mạnh dạn đầu tư hình thành trang trại để đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần giảm bớt áp lực do thiếu việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân. Thúc đẩy việc đầu tư vốn, khoa học công nghệ vào sản xuất của các trang trại.

Không gây khó khăn, cản trở hoạt động hợp pháp của Chủ trang trại

Về quan điểm xây dựng Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cho biết, các quy định trong Nghị định phải nhằm tạo điều kiện cho trang trại phát triển thuận lợi, không gây khó khăn, cản trở hoạt động hợp pháp của Chủ trang trại.

Chính sách ưu đãi hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của trang trại nhưng cũng đảm bảo phù hợp với nguồn lực của ngân sách và định hướng phát triển kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nước.

Các nội dung của Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các ưu điểm của Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ; không trùng chéo, mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với thực tiễn phát triển trang trại và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 05 Chương 21 Điều và phụ lục kèm theo có 16 mẫu, cụ thể như sau:

Chương I .QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II. PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI

Điều 4. Phân loại kinh tế trang trại.

Điều 5. Tiêu chí kinh tế trang trại nông nghiệp.

Điều 6. Tiêu chí quy định đối hoạt động du lịch trong trang trại nông nghiệp

Điều 7. Quy định đối với hoạt động sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp khác của các trang trại nông nghiệp

Điều 8. Cách tính tổng diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất của trang trại.

Chương III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TRANG TRẠI

Điều 9. Quy định lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại.

Điều 10. Quy định về đất, xây dựng trong trang trại.

Điều 11. Quản lý đối với kinh tế trang trại

Điều 12. Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại.

Chương IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH TẾ TRANG TRẠI

Điều 13. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chung đối với kinh tế trang trại.

Điều 14. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với một số hoạt động đặc thù kinh của tế trang trại.

Điều 15. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ

Điều 16. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ .

Điều 17. Kinh phí thực hiện.

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương.

Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp.

Điều 20. Trách nhiệm của chủ trang trại.

Điều 21. Hiệu lực thi hành.

Phụ lục kèm theo: Gồm 16 mẫu hướng dẫn cụ thể.