CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất tăng mức phụ cấp đối với 8 nhóm chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ

09:00 - 28/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đề xuất tăng mức phụ cấp của 8 nhóm chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ để tương thích với mức tăng lương cơ sở.

 Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. 

Theo đó, điều chỉnh mức hưởng phụ cấp cho Dân quân tự vệ theo hướng tăng lên 20,8% để tương thích với mức tăng lương cơ sở.

Trong đó, dự thảo Nghị định đề xuất mức phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số quy định cụ thể như sau :

1- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: 0,24;

2- Phó Chỉ huy trường, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Phó Chỉ huy trường, Chính trị viên phó Ban chi huy quân sự cơ quan, tổ chức; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơ động: 0,22;

3- Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiếu đoàn; Phó Hải đoàn trưởng, trị viên phó hải đoàn; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động: 0,21;

4- Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội; Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân thường trực: 0,20;

5- Thôn đội trưởng: 0,12 và hưởng thêm 50% phụ cấp chức vụ tiểu đội trưởng khi kiêm nhiệm tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ, hoặc 50% phụ cấp chức vụ trung đội trưởng khi kiêm nhiệm trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 50% phụ cấp chức vụ của tiểu đội trưởng;

6- Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội: 0,15;

7- Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng dân quân thường trực: 0,12;

8- Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng: 0,10.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất tăng mức phụ cấp tối thiểu hằng tháng của Thôn đội trưởng. Cụ thể, đổi với Thôn đội trưởng, mức hưởng phụ cấp hằng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 0,5 mức lương cơ sở.

Theo Bộ Quốc phòng, mức hưởng các chế độ, chính sách tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định bằng mức tiền cụ thể tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Trong khỉ đó, theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng. Vì vậy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ cần phải điều chỉnh cho phù hợp.