CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy định mới về tiêu chuẩn kỹ thuật với Trung tâm dữ liệu

18:40 - 12/12/2022

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mới về tiêu chuẩn kỹ thuật với Trung tâm dữ liệu.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

Sửa đối tượng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật với Trung tâm dữ liệu

Trong đó, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. 

Theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (cơ quan) và doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp); khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các quy định nêu tại Thông tư này khi thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu.

Tại Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT, đối tượng áp dụng được sửa đổi như sau: Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp) và các tổ chức đánh giá, chứng nhận có liên quan; không áp dụng đối với doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu điện toán biên nhỏ; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu khác áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư này.

Sửa tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu

Bên cạnh đó, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT cũng sửa đổi các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu. 

Theo quy định cũ tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT, các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu phải áp dụng tiêu chuẩn quốc gia: Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu TCVN 9250:2012; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông ký hiệu QCVN 9:2010/BTTTT; Tiêu chuẩn quốc gia: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, ký hiệu TCVN 3890:2009; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2010/BXD.

Còn tại Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT, trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN 9:2016/BTTTT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2021/BXD.

Bổ sung trách nhiệm quản lý của Vụ Khoa học và Công nghệ

Ngoài ra, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT bổ sung trách nhiệm quản lý của Vụ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với trung tâm dữ liệu và các quy định tại Thông tư này theo từng thời kỳ, phù hợp với thực tiễn quản lý.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, chứng nhận trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành; công bố danh sách các tổ chức đánh giá, chứng nhận được chỉ định, thừa nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2023.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi