In bài viết

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị

11:50 - 07/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2023, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Trị cụ thể như sau:

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

1. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,72% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,20% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,71% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,29% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,37% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

4. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,63% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,25% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,12% tổng số phiếu thu về)

5. Ông Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,41% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6. Bà Ly Kiều Vân, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

1. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,37% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,45% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,12% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,63% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 61,23% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,57% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,20% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Ngô Quang Chiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,71% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,29% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

7. Bà Hồ Thị Lệ Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,14% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40,82% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

8. Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24,49% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Hồ Xuân Hòe, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,14% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,78% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Lê Nguyên Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,14% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40,82% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Đỗ Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 59,18% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,78% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

12. Ông Trần Hữu Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 83.67% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 61,23% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,65% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,12% tổng số phiếu thu về).

14. Bà Lê Thị Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 83,67% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,29% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Nguyễn Trường Khoa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 38,78% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 51,02% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,20% tổng số phiếu thu về).

16. Ông Nguyễn Trí Kiên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 61,23% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34,69% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Hoàng Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,57% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Trần Ngọc Lân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 69,39% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 26,53% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số phiếu thu về).

19. Bà Lê Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,72% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,20% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

20. Bà Nguyễn Triều Thương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 61,23% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34,69% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Trương Chí Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,72% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,20% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

22. Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24,49% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08% tổng số phiếu thu về).

23. Ông Nguyễn Văn Tường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,14% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 42,86% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).