In bài viết

Báo cáo Bộ Chính trị lộ trình cải cách chính sách tiền lương

07:48 - 05/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023.

Báo cáo Bộ Chính trị lộ trình, nguồn kinh phí ngân sách cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Vừa qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 8/2023, Bộ Nội vụ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao nhằm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, triệt để phân cấp, phân quyền, nổi bật như: trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định; Bộ trưởng đã ban hành 02 Thông tư. 

Tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng thời xác định rõ lộ trình phải thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 phù hợp với thực tiễn.

Bộ Nội vụ đã tham mưu tổ chức thành công Phiên họp thứ 6 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2023. 

Tổ công tác 455 triển khai Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng tiếp tục kiểm tra việc chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, giải quyết công việc đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm quy định của Bộ.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức Đoàn làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc về khảo sát hiện trạng, nhu cầu xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin, phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ; tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý phục vụ nhiệm vụ Chuyển đổi số; hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong tháng 8/2023 còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nguyên nhân là trong quá trình xây dựng thể chế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn có sự chưa thống nhất, đồng bộ.

Nhiều vấn đề có tính chất phức tạp, nhiều điểm mới phải xin ý kiến, giải trình nhiều lần theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa chủ động, tập trung hoàn thành công việc được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo Bộ Chính trị lộ trình, nguồn kinh phí ngân sách cải cách tiền lương - Ảnh 2.

Xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị lộ trình, kinh phí cải cách chính sách tiền lương

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ dồn sức, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 4 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ đề ra. 

Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành 10 Thông tư. 

Đồng thời, bám sát Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định đã hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, rà soát các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, các luật có liên quan để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023.

Xây dựng Kế hoạch làm việc với các địa phương về phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Tổng hợp các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có việc bố trí, sắp xếp trụ sở công của các cơ quan, tổ chức để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Tiếp tục cập nhật, đồng bộ dữ liệu, tổ chức đối khớp Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung hoàn thiện Cơ sở dữ liệu dùng chung về lĩnh vực Nội vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và kết nối, liên thông về Cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC)./.