In bài viết

Sắp xếp đơn vị hành chính: Tập trung hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng và đô thị Việt Yên

11:38 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 45/KHUBND của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2030; kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 479/KH-UBND của UBND tỉnh.

Bắc Giang triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị quyết số 35/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, Thông báo số 350/TP-VPCP của Văn phòng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/8/2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh gọn bộ máy hành chính cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân.

Kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, tiến độ hoàn thành của mỗi cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2023-2025; trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và cơ quan có liên quan trong chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, khoa học, phù hợp thực tiễn; chú trọng các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đưa ra các nội dung nhiệm vụ và thời gian hoàn thành các nội dung về: Công tác thông tin tuyên truyền; rà soát, lập phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; bổ sung vào quy hoạch tỉnh nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch cũng hướng dẫn rà soát, lập điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Đồng thời nêu rõ các nội dung liên quan đên xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; xây dựng cơ chế, chính sách giải quyết cán bộ, công chức dôi dư; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kinh phí và phân công sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện.

Bắc Giang triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Phương trình bày Kế hoạch số 45 và báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp ĐVHC tại hội nghị.

Hoàn thành dự án quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng; Đề án thành lập thị xã Việt Yên

Báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, đến nay đã triển khai công tác quy hoạch chung Đề án quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng và đô thị Việt Yên đã hoàn thành dự thảo Đồ án trình UBND tỉnh tháng 8/2023; trình Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Pháp chế thẩm định ngày 06/9/2023; đăng ký trình HĐND tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp tháng 9/2023.

Đồ án quy hoạch chung đô thị Chũ đã hoàn thành dự thảo Đồ án, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 06/9; đăng ký trình UBND tỉnh phiên họp tháng 9/2023.

Đề án thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, đã hoàn thành dự thảo Đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri 26/3/2023 và ý kiến đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện. 

Trình UBND tỉnh tháng 8/2023, trình Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Pháp chế thẩm định ngày 06/9/2023; tổ chức lấy ý kiến cử tri bổ sung theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP vào ngày 10/9/2023, đăng ký trình kỳ họp HĐND tỉnh 12/9/2023.

Công việc chưa triển khai thực hiện là lập Đề án phân loại đô thị loại V đối với đô thị Phì Điền; Chương trình phát triển đô thị Phì Điền; Quyết định công nhận đạt đô thị loại V đối với đô thị Phì Điền.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị khu vực thành lập phường còn hạn chế, chưa đảm bảo hoàn thiện tiêu chí, nhất là trên địa bàn huyện Yên Dũng, Lục Ngạn. 

Tiến độ thực hiện công tác quy hoạch chung ở cả 3 đơn vị: đô thị Việt Yên, thành phố Bắc Giang mở rộng, đô thị Chũ mở rộng, chậm so với Kế hoạch số 479/KH-UBND, làm chậm tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. 

Các nhiệm vụ quy hoạch phân khu; phân loại đô thị; báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường đang triển khai thực hiện cùng quy hoạch chung, chậm so với Kế hoạch, làm chậm tiến độ trình của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Bắc Giang triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa phương, đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất nội dung thực hiện thời gian tới.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cho rằng, ngoài tuyên truyền đến Nhân dân, các cấp, các ngành cần đặc biệt truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ các xã nằm trong kế hoạch sáp nhập. 

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, hỗ trợ phù hợp, xây dựng khối đoàn kết, đồng lòng thực hiện vì lợi ích, nhiệm vụ chung. 

Bắc Giang triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng và đô thị Việt Yên

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2030 là nhiệm vụ quan trọng, do đó các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn chậm tiến độ.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu TP Bắc Giang, huyện Việt Yên tập trung hoàn thiện các nội dung Đồ án quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng và đô thị Việt Yên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

TP Bắc Giang hoàn thiện các văn bản liên quan Đề án phân loại đô thị bảo đảm đầy đủ hồ sơ, điều kiện theo hướng dẫn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với huyện Yên Dũng, TP Bắc Giang thống nhất quy hoạch phân khu đảm bảo phương án thực hiện thuận lợi, nhanh chóng.

Riêng Lục Ngạn, làm sớm các thủ tục công nhận đô thị loại V đối với đô thị Phì Điền; triển khai đồng thời các thủ tục thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn mới và thành lập thị trấn Biển Động. 

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn huyện Sơn Động phối hợp với huyện Lục Ngạn để làm các quy trình thủ tục theo đúng trình tự.

Sớm chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính 

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các ngành, đơn vị, huyện, TP bám sát để thực hiện; lưu ý các ngành được giao thực hiện hướng dẫn trong Kế hoạch, căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cho các đơn vị cách thức thực hiện. 

Các huyện sớm chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2026-2030 để gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định các phương án sắp xếp, theo các yếu tố đặc thù, đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, có tính thuyết phục cao. 

Kế hoạch đưa ra lộ trình xây dựng, từ phương án tổng thể, đến phương án sắp xếp, theo đó các địa phương bám sát lộ trình, tập trung cao, dù khó khăn đến đâu cũng phải tập trung khắc phục, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Ngăn chặn hành vi lợi dụng chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính buông lỏng quản lý đất đai, biên chế, đầu tư, tài chính ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, các cơ quan truyền thông, các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền để cho người dân, cán bộ biết và tạo sự đồng thuận, nhận biết được đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, Chính phủ.

Các địa phương làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng đội ngũ cán bộ, phổ biến, quán triệt chủ trương, động viên đội ngũ cán bộ tại các xã trong diện sắp xếp; tránh gây hoang mang, dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 

Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt lưu ý quản lý chặt chẽ, ngăn chặn hành vi lợi dụng chủ trương sắp xếp buông lỏng quản lý trong quản lý đất đai, tổ chức biên chế, đầu tư công, tài chính ngân sách trong thời gian sắp xếp.

Khẳng định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, cần sự thống nhất trong quan điểm và hành động, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ thành lập Tổ công tác để kịp thời giải đáp thắc mắc, nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ, hướng dẫn thực hiện; các huyện, các ngành cử đầu mối để kịp thời phối hợp thực hiện.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc phối hợp với chính quyền trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, chính sách./.