CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Những điểm mới của Thông tư quy định sử dụng kinh phí xây dựng VBQPPL

12:52 - 25/08/2022

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 42/2022/TT-BTC quy định sử dụng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) có hiệu lực từ 1/9 với những quy định mới như: bổ sung một số nội dung chi trong hoạt động xây dựng VBQPPL; tăng định mức chi, bổ sung định mức chi đối với một số tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL;...

Những điểm mới của Thông tư quy định sử dụng kinh phí xây dựng VBQPPL - Ảnh 1.

Ngày 6/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bổ sung một số nội dung chi trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Một trong những quy định mới quan trọng của Thông tư số 42 là bổ sung một số nội dung chi trong hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật như: xây dựng tờ trình, báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự án, dự thảo văn bản; bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản…

Quy định về việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL thành một mục riêng với các mức chi cụ thể. Bố trí kinh phí riêng cho công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm với mức chi là 200 triệu. 

Tăng định mức chi với một số tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL

Đồng thời bổ sung định mức phân bổ kinh phí đối với hoạt động thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL theo hướng tách kinh phí thẩm định, thẩm tra ra khỏi kinh phí soạn thảo đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL.

Thông tư số 42 cũng tăng định mức chi, bổ sung định mức chi đối với một số tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL. 

Thông tư này cũng quy định việc tăng định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật từ 1.5 lên 2 lần so với quy định tại Thông tư số 338. Ngoài ra, Thông tư số 42 cũng sửa đổi các quy định về việc thanh toán, quyết toán kinh phí theo hướng đơn giản hơn so với Thông tư cũ.