CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ngày 10/10 hằng năm là "Ngày chuyển đổi số Bộ Tài chính"

14:52 - 02/10/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 1969/QĐ-BTC, ngày 26/9/2022 về việc ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Ban hành theo Quyết định nêu trên là Quyết định công bố ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính là ngày 10/10 hàng năm.

Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính nhằm xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương, công chức toàn ngành tài chính và giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp các sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Tài chính...