CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng tại các cơ quan, tổ chức hành chính

17:16 - 02/08/2023

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng tại các cơ quan, tổ chức hành chính - Ảnh 1.

Theo dự thảo, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Dự thảo nêu rõ Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng gồm 12 vị trí: 1- Chuyên viên cao cấp tham mưu tổng hợp về chuyên ngành; 2- Chuyên viên chính tham mưu tổng hợp về chuyên ngành; 3- Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành; 4- Chuyên viên cao cấp về thư ký - biên tập; 5- Chuyên viên chính về thư ký - biên tập; 6- Chuyên viên về thư ký - biên tập; 7- Chuyên viên cao cấp về kiểm soát thủ tục hành chính; 8- Chuyên viên chính về kiểm soát thủ tục hành chính; 9- Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính; 10- Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin lãnh đạo; 11- Chuyên viên chính về quản lý thông tin lãnh đạo; 12- Chuyên viên về quản lý thông tin lãnh đạo.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng. Trong đó nêu rõ: Mục tiêu vị trí việc làm, các công việc và tiêu chí đánh giá, các mối quan hệ công việc (bên trong/bên ngoài), phạm vi quyền hạn, các yêu cầu về trình độ, năng lực của từng vị trí việc làm.

Vị trí việc làm "Chuyên viên cao cấp tham mưu, tổng hợp về chuyên ngành"

Ví dụ: Đối với vị trí việc làm "Chuyên viên cao cấp tham mưu, tổng hợp về chuyên ngành", mục tiêu vị trí việc làm được nêu rõ là: Chủ trì tham mưu tổng hợp, thẩm định, thẩm tra, hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách; chủ trì hoặc tham gia xây dựng hoặc thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, dự án, đề án; chủ trì tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

Yêu cầu về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Về kinh nghiệm (thành tích công tác), có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng). Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng hoặc tham gia thẩm tra ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà

nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.