CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Y tế ban hành Quy trình tiếp công dân định kỳ

06:32 - 21/05/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Quy trình tiếp công dân định kỳ của Bộ nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế và cán bộ, công chức được phân công thực hiện tốt công tác tiếp công dân của Bộ Y tế. Tiếp nhận KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

Giúp công chức chủ động nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, theo dõi, nắm chắc nội dung công việc, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi đến địa điểm tiếp công dân của Bộ Y tế.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ được bố trí vào ngày 15 hằng tháng

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ được công khai. Hằng năm, trước ngày 20/12, Thanh tra Bộ Y tế trình Bộ trưởng dự thảo lịch tiếp công dân trong năm kế tiếp của lãnh đạo Bộ. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ được bố trí vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp ngày 15 của tháng đó trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, lịch tiếp công dân sẽ được bố trí vào ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, giao Văn phòng Bộ ban hành thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ trước ngày 31/12 hằng năm. Chánh Văn phòng Bộ Y tế ký ban hành thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, đồng thời Văn phòng Bộ công khai thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ trên cổng thông tin điện tử và tại phòng tiếp công dân của Bộ Y tế.

Về công tác chuẩn bị cho buổi tiếp công dân của lãnh đạo Bộ. Quy trình tiếp công dân định kỳ nêu rõ, trước ngày 10 hằng tháng, Thanh tra Bộ tiếp nhận, tổng hợp đơn đề nghị gặp lãnh đạo Bộ của công dân trong các trường hợp: Có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; vụ việc đã quá hạn giải quyết theo quy định của pháp luật KNTC hiện hành do có khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các trường hợp đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật, nhưng có những tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung của quyết định; trong quá trình giải quyết có vi phạm về việc áp dụng pháp luật và các trường hợp khác (do Thanh tra Bộ đề xuất).

“Các đơn nhận sau ngày 10 tháng tiếp công dân chuyển sang buổi tiếp công dân tháng sau (trừ trường hợp yêu cầu phải tiếp bổ sung, Thanh tra Bộ phải báo cáo lãnh đạo Bộ nêu rõ lý do)”, Quy trình tiếp công dân của Bộ Y tế lưu ý.

Trước buổi tiếp công dân định kỳ 5 ngày làm việc, Thanh tra Bộ căn cứ số lượng đơn của công dân đề nghị gặp lãnh đạo Bộ để lập danh sách công dân dự kiến tiếp vào ngày 15 của tháng; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và đề xuất hướng xử lý, giải quyết trình lãnh đạo Bộ trực tiếp dân trong tháng phê duyệt.

Thanh tra Bộ Y tế có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ, thông báo bộ phận giúp việc của lãnh đạo Bộ để đưa vào lịch tuần của lãnh đạo Bộ và gửi giấy mời đến các vụ, cục có liên quan họp để chuẩn bị cho buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ.

Buổi họp của các vụ, cục, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Y tế do Thanh tra Bộ chủ trì, được tổ chức trước buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ 3 ngày làm việc.

Văn phòng Bộ Y tế bố trí nhân viên bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, ổn định trong suốt thời gian tiếp công dân; trường hợp công dân có hành vi quá khích, Thanh tra Bộ liên hệ với cơ quan Công an phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội để được hỗ trợ theo quy chế phối hợp.

Về công tác chuẩn bị của các đơn vị có liên quan, Chánh Thanh tra Bộ Y tế giao đơn vị đầu mối (Phòng 4) chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc KCTC, kiến nghị, phản ánh của công dân mà lãnh đạo đạo Bộ sẽ tiếp. Phân công 1 lãnh đạo Thanh tra Bộ và 2 công chức thuộc Thanh tra Bộ tham gia tiếp công dân của lãnh đạo Bộ…

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế được phân công trực tiếp tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ tiếp nhận, nghiên cứu nội dung hồ sơ, tài liệu do Phòng 4 cung cấp, chuẩn bị cho buổi tiếp công dân…

Lãnh đạo Bộ tiếp công dân trong danh sách đã được phê duyệt theo đúng thời gian trong giấy mời và các trường hợp phát sinh (nếu có). Trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ.

Có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân. Các đơn vị tham mưu căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu đề xuất hướng giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ.

Đối với công dân không thuộc danh sách dự kiến tiếp định kỳ, công chức thanh tra được giao nhiệm vụ tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ sẽ tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Sau khi tiếp công dân, trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo Phòng 4, Thanh tra Bộ Y tế căn cứ kết quả, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại buổi tiếp công dân, tổng hợp kết quả ngày tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, đề xuất phương án giải quyết báo cáo lãnh đạo Thanh tra Bộ để trình lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày Thanh tra Bộ báo cáo, lãnh đạo Bộ trực tiếp tiếp công dân có ý kiến chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế phương án giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thơi gian giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các vụ, cục, đơn vị có liên quan.

 Kết quả giải quyết phải gửi cho công dân được biết

Theo Quy trình tiếp công dân định kỳ của Bộ Y tế, trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày lãnh đạo Bộ chỉ đạo, Thanh tra Bộ Y tế có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các vụ, cục, đơn vị chuyên môn.

Các vụ, cục, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo Bộ phương án giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Việc giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo thời gian được lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu. Kết quả giải quyết phải gửi cho công dân được biết và báo cáo lãnh đạo Bộ.