CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ trưởng Nội vụ nói về cải cách tiền lương, công tác tổ chức, nhân sự ngành y tế

13:32 - 30/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ sẽ tính toán kỹ lưỡng về chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với nhân viên y tế nói chung và y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng để đảm bảo đúng quan điểm của Đảng: "Ngành y là ngành đặc biệt, sử dụng và đãi ngộ cũng phải đảm bảo chính sách đặc biệt".

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiền lương, tổ chức, nhân sự y tế - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ sẽ tính toán kỹ lưỡng về chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với nhân viên y tế.

25% công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc là ở ngành y tế

Tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 29/5, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu những bất cập về tiền lương, phụ cấp chế độ ưu đãi, tổ chức bộ máy, nhân sự đối với nhân viên y tế và đề nghị bổ sung hoàn thiện quy định liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Giải trình, làm rõ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thành công trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 có vai trò rất quan trọng, quyết định của mô hình tổ chức y tế dự phòng, y tế cơ sở, của đội ngũ nhân viên y tế. 

Thông qua đại dịch, chúng ta cũng nhận diện một cách đầy đủ những khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy, về nhân sự của y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Theo đó, mô hình, tổ chức, công tác quản lý y tế dự phòng và y tế cơ sở chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Về nhân lực y tế, còn có những bất cập cả về số lượng về chất lượng và cơ cấu.

Để giải quyết tổng thể vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần phải đặt việc giải quyết vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự y tế, nhất là nhân sự y tế dự phòng và y tế cơ sở trong tổng thể của Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý và nâng cao chất hiệu quả đơn vị sự nghiệp.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tham mưu cho Chính phủ một đề án về phát triển nguồn nhân lực y tế trong khu vực công đến năm 2030 một cách căn cơ, cụ thể, chiến lược bảo đảm nhân lực y tế khu vực công trong tình hình mới.

"Trong số công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc trong thời gian vừa qua thì số viên chức y tế cũng chiếm tới 25% trong tổng số 39.000 người", Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm.

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiền lương, tổ chức, nhân sự y tế - Ảnh 2.

Tính toán kỹ lưỡng về tiền lương, phụ cấp đối với nhân viên y tế

Bộ Nội vụ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo ổn định về mô hình tổ chức, bộ máy và cũng phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức này.

"Về trung tâm y tế cấp huyện, chúng tôi thấy rằng cũng có hai luồng ý kiến khác nhau rằng, nên để Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hay sở y tế quản lý. Chúng tôi thấy cần phối hợp với ngành y tế để xem xét lại những vấn đề trên để chúng ta đảm bảo sự quản lý phù hợp với yêu cầu hiệu quả tốt nhất", Bộ trưởng nêu rõ.

Liên quan cơ chế chính sách tiền lương đối với nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh vấn đề này đặt trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương. 

Trong đó sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng về chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với nhân viên y tế nói chung và y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng để đảm bảo đúng quan điểm của Đảng: "Ngành y là ngành đặc biệt, sử dụng và đãi ngộ cũng phải đảm bảo chính sách đặc biệt".

Xác định rõ định mức biên chế y tế, vị trí việc làm theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội

Tư lệnh ngành nội vụ cũng đề xuất một số giải pháp khác như sửa đổi bổ sung chính sách tuyển dụng sử dụng chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế; chính sách thu hút bác sĩ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; sửa đổi Nghị định về cơ chế tự chủ, xã hội hóa, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng…

Bên cạnh đó xác định rõ định mức biên chế trên cơ sở, vị trí việc làm theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, của các vùng miền, không đặt vấn đề giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với y tế cơ sở.

Liên quan việc khen thưởng sau đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền để xem xét và giải quyết./.