CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tổng cục Thi hành án dân sự thay đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức từ ngày 20/9

12:33 - 25/08/2023

(Chinhphu.vn) - Quyết định 19/2023/QĐ-TT ngày 2/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự. Quyết định 19/2023/QĐ-TT có hiệu lực thi hành từ 20/9/2023.

Tổng cục Thi hành án dân sự thay đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức từ 20/9 - Ảnh 1.

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết dịnh 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

 Tổng cục Thi hành án dân sự có không quá 04 Phó Tổng cục trưởng

Theo đó, Quyết định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Quyết định cũng sửa đổi cơ cấu nhân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng (quy định cũ không quá 3 Phó Tổng cục trưởng).

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng

Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương trực thuộc.

Còn tại Quyết định 19/2023/QĐ-TTg, quy định trên được sửa đổi là: Căn cứ khối lượng công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, tiêu chí thành lập phòng theo quy định của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 06 đơn vị cấp phòng. 

Giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin

 Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục thi hành án dân sự.

Cụ thể, Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) được sửa đổi thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).

Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được sửa đổi thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Quyết định 19/2023/QĐ-TT có hiệu lực thi hành từ 20/9/2023.