CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ tháng 7/2023: Tiền lương QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP như thế nào?

15:25 - 07/07/2023

(Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2023, lương cơ sở chính thức tăng từ mức 1.490.000 đồng/tháng lên mức 1.800.000 đồng/tháng. Vậy lương quân nhân chuyên nghiệp từ hôm nay tăng lên bao nhiêu?

Thế nào quân nhân chuyên nghiệp?

Theo báo QĐND: Khoản 1 Điều 2 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015, quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quân nhân chuyên nghiệp bao gồm:

Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân theo quy định Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015.

Từ ngày 1/7/2023 tiền lương quân nhân chuyên nghiệp tăng bao nhiêu?

Điều 36 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau: Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt.

Lương quân nhân chuyên nghiệp được thực hiện theo Bảng 7 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 1/7/2023 cụ thể như sau:

ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CAO CẤP

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

3,85

6.930.000

3,65

6.570.000

4,2

7.560.000

4

7.200.000

4,55

8.190.000

4,35

7.830.000

4,9

8.820.000

4,7

8.460.000

5,25

9.450.000

5,05

9.090.000

5,6

10.080.000

5,4

9.720.000

5,95

10.710.000

5,75

10.350.000

6,3

11.340.000

6,1

10.980.000

6,65

11.970.000

6,45

11.610.000

7

12.600.000

6,8

12.240.000

7,35

13.230.000

7,15

12.870.000

7,7

13.860.000

7,5

13.500.000

ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

3,5

6.300.000

3,2

5.760.000

3,8

6.840.000

3,5

6.300.000

4,1

7.380.000

3,8

6.840.000

4,4

7.920.000

4,1

7.380.000

4,7

8.460.000

4,4

7.920.000

5

9.000.000

4,7

8.460.000

5,3

9.540.000

5

9.000.000

5,6

10.080.000

5,3

9.540.000

5,9

10.620.000

5,6

10.080.000

6,2

11.160.000

5,9

10.620.000

ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP SƠ CẤP

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương từ ngày 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

3,2

5.760.000

2,95

5.310.000

3,45

6.210.000

3,2

5.760.000

3,7

6.660.000

3,45

6.210.000

3,95

7.110.000

3,7

6.660.000

4,2

7.560.000

3,95

7.110.000

4,45

8.010.000

4,2

7.560.000

4,7

8.460.000

4,45

8.010.000

4,95

8.910.000

4,7

8.460.000

5,2

9.360.000

4,95

8.910.000

5,45

9.810.000

5,2

9.360.000

Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp nào?

Ngoài tiền lương, Điều 36 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp như sau:

+ Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật;

+ Phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc;

+ Phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật

+ Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở.

Chính phủ tăng lương cơ sở đối với 9 nhóm đối tượng

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng. Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.