CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Rà soát, đánh giá các quy định về lập, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng

16:51 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng 63 tỉnh thành và các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến đánh giá thực trạng xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Rà soát, đánh giá các quy định về lập, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng - Ảnh 1.

Đánh giá thực trạng xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Theo đó, để Bộ Xây dựng có cơ sở xem xét, đánh giá các quy định về quản lý chi phí, định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong thời gian qua làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Thông tư số 20), Bộ đề nghị các cơ quan thực hiện một số nội dung sau:

Đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư số 20 trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền quản lý trên địa bàn, cụ thể: Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Chi phí lập đồ án, nhiệm vụ các loại quy hoạch; phương pháp lập dự toán chi phí. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch. 

Đặc biệt là đánh giá những tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng định mức quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị nghiên cứu, đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch chi tiết và quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút gọn theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Trong đó, chú trọng đối với các đồ án có quy mô diện tích sử dụng đất nhỏ hơn 2ha, nhỏ hơn 5ha, nhỏ hơn 10ha./.