CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy định mới về đăng ký thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

18:00 - 26/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT ngày 6/3/2024 quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Trong đó, quy định về đăng ký thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Cụ thể, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu gửi hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống đến đơn vị tổ chức thi thuộc danh sách công khai trên Hệ thống theo quy định.

Cá nhân được đưa vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định.

 Hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

+ Đơn đăng ký thi theo Mẫu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________

___, ngày ____ tháng ____năm____

ĐĂNG KÝ THI

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi : …………………………………………………….….

1. Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................Nam/Nữ:................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .......................................................

3. Số thẻ căn cước/hộ chiếu:.................................................................................

4. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

5. Email:…………………………………………………………………………………….

6. Địa chỉ nhận chứng chỉ: ……………………………………………………………….

7. Địa điểm đăng ký dự thi: …………………………………………………….............

8. Đơn vị tổ chức thi: …………………………………………………..........................

9. Thời gian đăng ký dự thi: ……………………………………………………............

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

+ 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống);

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 04 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________

___, ngày ____ tháng ____năm____

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi : …………………………………………………….

1. Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................Nam/Nữ:................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .......................................................

3. Số thẻ căn cước/hộ chiếu:.................................................................................

4. Số điện thoại liên hệ:..…………………………………………………………………

5. Email:…………………………………………………………………………………….

6. Địa chỉ nhận chứng chỉ: ………………………………………………………………

7. Địa điểm dự thi: ………………………………………………………………............

8. Cơ quan cấp chứng chỉ: ……………………………………………………………..

9. Thời gian dự thi: ………………………………………………………………………

10. Số chứng chỉ đã được cấp: ……………………………ngày cấp……………….

11. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

+ 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống);

+ Bản gốc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại (đính kèm tệp tin ảnh màu chụp từ bản chính chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu hoặc bản cam kết vào hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống).

 Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________

___, ngày ____ tháng ____năm____

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi :…………………..........................................……….

1. Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm ........................................................

3. Số thẻ căn cước/hộ chiếu:...................................................................................

4. Số điện thoại liên hệ:..…………………………………………………………………..

5. Email:………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ nhận chứng chỉ: ……………………………………………………….............

7. Số chứng chỉ đã được cấp: ………………………ngày cấp…………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

+ 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị gia hạn trên Hệ thống).

 Hình thức, nội dung thi trực tuyến

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 90 phút.

 Nội dung đề thi bao gồm:

a) Câu hỏi kiến thức liên quan đến từng lĩnh vực đấu thầu cụ thể;

b) Câu hỏi kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu;

c) Câu hỏi kiến thức chuyên sâu về quy định của pháp luật đấu thầu;

d) Câu hỏi kiến thức, bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu.

 Chấm thi và công bố kết quả thi

Chức năng thi trực tuyến trên Hệ thống tự động chấm điểm bài thi của thí sinh theo đề thi và đáp án tương ứng.

 Điểm của bài thi phải được ghi rõ bằng số vào phần chấm điểm trên Hệ thống.

 Kết quả xếp loại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

a) Loại xuất sắc: đối với bài thi có kết quả đạt lớn hơn 90% tổng số điểm trở lên;

b) Loại giỏi: đối với bài thi có kết quả đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm;

c) Loại khá: đối với bài thi có kết quả đạt từ 60% đến dưới 80% tổng số điểm;

d) Loại trung bình: đối với bài thi có kết quả đạt từ 50% đến dưới 60% tổng số điểm;

đ) Không đạt yêu cầu: đối với bài thi có kết quả đạt dưới 50% tổng số điểm;

Cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp chứng chỉ.