In bài viết

Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

10:20 - 20/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thái Bình đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1,8 triệu đồng, 1,6 triệu đồng, 1,4 triệu đồng.

Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự- Ảnh 1.

UBND tỉnh Thái Bình đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

UBND tỉnh Thái BÌnh đề xuất mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên, gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.

HĐND tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

+ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 1.800.000 đồng.

+ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 1.600.000 đồng.

+ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 1.400.000 đồng.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 03% mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chế độ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức bồi dưỡng theo nguyên tắc quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, căn cứ theo mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng được quy định tại khoản 1 điều 3 của Nghị quyết này, cụ thể như sau:

+ Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau được hưởng mức hỗ trợ bằng 30%.

+ Khi làm nhiệm vụ trong ngày nghỉ hàng tuần được hưởng mức hỗ trợ bằng 200%.

+ Khi làm nhiệm vụ trong ngày lễ được hưởng mức hỗ trợ bằng 300%.

+ Cơ quan điều động, huy động, cử thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đi thực hiện nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 Mức hỗ trợ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết

+ Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ 80% kinh phí khám chữa bệnh.

+  Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân của người đó được hưởng trợ cấp tiền mai táng phí bằng 06 lần mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

6. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả mức bồi dưỡng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quy định tại các điểm a, b, c khoản 4 và khoản 5 điều này.

 Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, đội phó dân phòng do thực hiện kiện toàn thống nhất lực lượng

 UBND tỉnh Thái Bình đề xuất Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng do kiện toàn, dôi dư không bố trí, sắp xếp được hoặc không tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ ở vì nguyện vọng cá nhân, được giải quyết thôi việc trước ngày 01/7/2024.

+ Công an viên thôn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng mức hỗ trợ một lần, mỗi năm công tác tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng.

+ Công an viên thôn không đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, đội phó dân phòng có thời gian công tác liên tục từ đủ 12 tháng tính đến ngày 01/7/2024 thôi việc thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 05 tháng phụ cấp hiện hưởng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.

 Người được hưởng hỗ trợ , nếu được bầu cử, tuyển dụng vào làm cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tham gia Tổ Bảo vệ an ninh trật tự trong khoảng thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận quyết định hỗ trợ thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được bầu cử, tuyển dụng phải hoàn trả lại số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ.