In bài viết

Tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, chống thất thu thuế, đầu tư xây dựng…

12:58 - 28/11/2022

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2023, thanh tra ngành Tài chính sẽ tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, có nhiều đơn thư tố cáo; chú trọng thanh tra chống thất thu thuế; bố trí, giao dự toán, các khoản chi ngân sách còn lãng phí, không hiệu quả…

Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, thanh tra ngành Tài chính sẽ tập trung thanh tra ngân sách địa phương; thanh tra tài chính bộ, ngành tại một số bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt; thanh tra tài chính doanh nghiệp, giá và quỹ tài chính tại một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng; một số tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, thanh tra ngành Tài chính sẽ thực hiện thanh tra vốn đầu tư xây dựng tại một số dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA), thanh tra hành chính tại một số cục hải quan, cục thuế; thanh tra việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 3 tỉnh; thanh tra chuyên đề.

Đối với việc chi NSNN, tập trung thanh tra việc bố trí, giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi NSNN; chú ý các khoản chi hỗ trợ từ NSNN, xác định các khoản chi NSNN còn lãng phí, không hiệu quả.

Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nguồn kinh phí dự phòng, các khoản hỗ trợ từ ngân sách. 

Thanh tra công tác quản lý, sắp xếp, sử dụng tài sản công và các dự án có sử dụng quỹ đất tại địa phương…

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Theo đó, các đơn vị phải tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ được giao…; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Đối với thanh tra chuyên đề, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ vào yêu cầu quản lý và chỉ đạo điều hành của từng cấp, chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra các chuyên đề diện rộng và chuyên sâu nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện từ cơ chế quản lý điều hành tới công tác quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và chấn chỉnh quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí.

Chất lượng thanh tra, kiểm tra được nâng cao

Về công tác thanh tra tài chính năm 2022, ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, cho biết ngay từ đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc khẩn trương hoàn thiện và lưu hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cuộc thanh tra đã thực hiện; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị xây dựng đề cương, kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2022; nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc đã quán triệt, thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 đảm bảo bám sát định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu quản lý và tập trung vào đơn vị có rủi ro cao.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao nên chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được nâng cao.

Các kiến nghị đề xuất đều mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách của Bộ Tài chính cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Chú trọng xây dựng thanh tra các chuyên đề, trọng điểm

Ông Trần Huy Trường cho biết, để công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của hệ thống thanh tra ngành Tài chính sẽ đi vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Cụ thể, hoạt động này sẽ tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng như: quản lý, sử dụng NSNN; tài chính công; tài sản công; quản lý sử dụng đất đai; đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp…

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tới Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023.

Theo đó, đối với thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu phải chú trọng vào việc: chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa; chú trọng các mặt hàng dễ gian lận về mã số hàng hóa; trị giá tính thuế…