CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

20:11 - 06/10/2023

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1160/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Ngày 6/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1160/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Phó Trưởng Ban xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế  là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế bao gồm lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam nói chung và các Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo./.