Phó Thủ tướng: Trần Lưu Quang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

21/05/2023 23:15

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Các đồng chí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà làm Phó Ban Chỉ đạo phụ trách lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng; kinh tế; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Nhân sự, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 534/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà làm Phó Ban Chỉ đạo phụ trách lĩnh vực

Các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế gồm:

Nhân sự, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng.

Nhân sự, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

- Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng Ban, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực kinh tế.

Nhân sự, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

- Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng Ban, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Bốn Bộ trưởng làm Ủy viên thường trực

Các Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế gồm:

- Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết kiêm nhiệm việc điều phối, phối hợp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương điều phối, phối hợp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực kinh tế.

- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều phối, phối hợp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

- Đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hỗ trợ công tác điều phối chung và các công việc khác do Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương không phải thành viên của Ban Chỉ đạo cử đại diện tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo và phối hợp, đóng góp vào việc xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Ban Chỉ đạo có Tổ biên tập liên ngành là cơ quan giúp việc, gồm thành viên là cán bộ của các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công  an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; các Ban: Đối ngoại Trung ương; Kinh tế Trung ương, Tuyên giáo Trung ương; Văn  phòng Chính phủ và các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã ký Quyết định số 33/QĐ-BCĐTKHNQT ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện; các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có trách nhiệm phối hợp với các thành viên khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định Quy chế này và chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các nội dung hoạt động quan trọng của Ban Chỉ đạo được quyết định tại phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban khi được Trưởng Ban ủy quyền. Trong trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản.

Đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm hoặc phát sinh vượt thẩm quyền, Ban Chỉ đạo trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức tổng kết, xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (Đề án Tổng kết Nghị quyết 22) và các văn bản có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22.

Tổ chức hội nghị, hội thảo; khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nếu cần thiết; xây dựng dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về kết quả Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 và các văn bản khác có liên quan.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phân công của Trưởng Ban.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo là Tổ Biên tập, do Bộ Ngoại giao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - thành lập, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và là đầu mối phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân giúp việc các Ủy viên đôn đốc, tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 22./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024. Trước đó nhiều trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi