CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, điều chỉnh mức hỗ trợ lực lượng dự bị động viên phù hợp với tiền lương cơ sở mới

07:11 - 16/10/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ trong thời gian tới điều chỉnh các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên cho phù hợp mức lương cơ sở mới và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, với nội dung: “Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu xem xét tăng mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên vì hiện nay mức hỗ trợ các đối tượng này còn thấp so với yêu cầu công việc được giao” (câu số 13).

Ngày 13/10/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV được quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32 của Luật và được cụ thể hóa tại Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Theo đó, các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên được xây dựng tại thời điểm ban hành năm 2019 là phù hợp với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.490.000 đồng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ trong thời gian tới điều chỉnh các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên cho phù hợp mức lương cơ sở mới và sự phát triển kinh tế của đất nước./.