CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nam Định ban hành một loạt chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên, CCVC, người lao động, hộ nghèo,...

19:18 - 18/12/2022

(Chinhphu.vn) – HĐND tỉnh Nam Định vừa ban hành các nghị quyết quy định về hỗ trợ giáo viên, học sinh các trường dân lập, tư thục; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hỗ trợ học sinh, giáo viên trường dân lập, tư thục trong các địa bàn có khu công nghiệp

Tại Nghị quyết số 106/2022/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Nam Định quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lâp, tư thục; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Nam Định.

Theo đó, HĐND tỉnh Nam Định quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động: giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Nam Định, như sau:

Hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Hỗ trợ 800,000 đồng/giáo viên/tháng đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học, mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ 01 lần đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/cơ sở.

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế

Tại Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Nam Định quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, HĐND tỉnh Nam Định quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ (trừ những trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ).

Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm y tế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Ngân sách tỉnh Nam Định hỗ trợ phần còn lại.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy

Tại Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Nam Định quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó HĐND tỉnh Nam Định quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

Đối tượng trợ cấp: Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chể độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Mức trợ cấp: 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo phân câp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng

Tại Nghị quyết số 103/2022/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Nam Định quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, HĐND tỉnh Nam Định quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tại các thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, như sau:

Mức hỗ trợ trong trường hợp hoạt động chuyên trách: Đội trưởng đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 25% lương tối thiểu vùng; Đội phó đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 20% lương tối thiểu vùng.

Mức hỗ trợ trong trường hợp kiêm nhiệm: Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố (Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn (xóm) hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận); cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi kiêm nhiệm Đội trưởng hoặc Đội phó đội dân phòng thì được hưởng 75% mức hỗ trợ tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp Phó Trưởng thôn (xóm), Phó Tổ trưởng Tổ dân phố và các đối tượng khác khi kiêm nhiệm Đội trưởng hoặc Đội phó đội dân phòng thì được hưởng 100% mức hỗ trợ tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023./.