Đề xuất đột phá, đổi mới, sáng tạo cần được thực hiện thí điểm thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định

24/03/2023 11:05

(Chinhphu.vn) - Đề xuất đột phá, đổi mới, sáng tạo cần được thực hiện thí điểm thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện thí điểm theo đúng trình tự, thủ tục quản lý cho đến khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc thực hiện thí điểm.

Đề xuất đột phá, đổi mới, sáng tạo cần được thực hiện thí điểm thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định

Nội dung trên tại dự thảo  Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Cán bộ khi có ý tưởng đổi mới, sáng tạo thì  báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp bằng văn bản

   Cán bộ khi có ý tưởng đổi mới, sáng tạo thì thực hiện việc đề xuất và báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm kế hoạch, đề án cụ thể (nếu có).

Cũng theo dự thảo, cán bộ có ý tưởng đổi mới, sáng tạo là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nội dung đổi mới, sáng tạo thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức thì cán bộ đề nghị tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức họp thảo luận, thống nhất quyết định bằng văn bản. (*)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, đề xuất bằng văn bản của cán bộ, lãnh đạo quản lý trực tiếp tổ chức họp tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức để thảo luận, thống nhất quyết định bằng văn bản về việc cho thực hiện, thực hiện thí điểm hoặc không thực hiện.

Trường hợp cán bộ có ý tưởng đổi mới, sáng tạo quy định tại (*) nêu trên không được tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức chấp thuận thì cán bộ có quyền báo cáo cấp trên trực tiếp về việc cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm.

Trường hợp nội dung đề xuất thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan quản lý cấp trên, trong thời hạn 05 ngày làm việc, lãnh đạo quản lý trực tiếp có trách nhiệm trực tiếp báo cáo hoặc báo cáo cấp trên để cán bộ có đề xuất báo cáo trực tiếp cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp nội dung đổi mới, sáng tạo thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức nhưng không được tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức thống nhất thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có quyền quyết định cho triển khai thực hiện nếu xét thấy đề xuất của cán bộ là cấp thiết, có tính khả thi và chịu trách nhiệm trước cấp trên quản lý trực tiếp và trước pháp luật về quyết định của mình.

Đề xuất đột phá, đổi mới, sáng tạo cần được thực hiện thí điểm thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện thí điểm theo đúng trình tự, thủ tục quản lý cho đến khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc thực hiện thí điểm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện hoặc thực hiện thí điểm nội dung đề xuất, cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo phải gửi đề xuất kèm theo kế hoạch hoặc đề án (nếu có) đến cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi có thẩm quyền quyết định việc cho thực hiện đề xuất để đăng tải theo quy định, trừ các nội dung đề xuất thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Văn bản đề xuất đổi mới, sáng tạo gồm có các nội dung cơ bản sau đây:

1. Sự cần thiết, tính cấp thiết của vấn đề.

2. Căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn, trong đó thể hiện rõ những vấn đề chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng và pháp luật có liên quan, không còn phù hợp với thực tiễn.

3. Nội dung đề xuất cần xác định rõ phạm vi, đối tượng; tính khả thi; thực trạng của vấn đề, những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách; nhiệm vụ, giải pháp; những điểm mới, sáng tạo; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện. Trường hợp cần thiết, cán bộ đề xuất chủ trương cho thực hiện thí điểm.

4. Đánh giá tác động khi thực hiện, gồm: Tác động tích cực, tiêu cực (nếu có) khi thực hiện; hiệu quả mang lại của đề xuất khi triển khai thực hiện trong thực tế.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi