CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số có được miễn thi ngoại ngữ khi thi nâng ngạch?

08:39 - 03/07/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ trả lời về điều kiện được miễn thi ngoại ngữ khi nâng ngạch công chức.

Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được miễn thi ngoại ngữ khi thi nâng ngạch - Ảnh 1.

Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được miễn thi ngoại ngữ khi thi nâng ngạch công chức

Ông Trần Lam đăng ký thi nâng ngạch công chức. Ông đã có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, đang công tác tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, vậy ông có được miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 6, Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điểm g, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì trường hợp cán bộ, công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số nếu sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số trong công tác tại vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm thì được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch công chức.

Chinhphu.vn