CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về triển khai 3 Chương trình MTQG

16:29 - 19/08/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ yêu cầu các Bộ ban hành  văn bản hướng dẫn còn lại để thực hiện các Chương trình MTQG - Ảnh 1.

Thống nhất việc không áp dụng quy định về thời hạn phân bổ kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiến độ triển khai vẫn còn chậm

Về tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư và đến nay đã đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan, địa phương thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn triển khai thực hiện. Tuy nhiên tiến độ triển khai vẫn còn chậm trong khi kế hoạch vốn phải giải ngân rất lớn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn còn lại để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; hoàn thành trong tháng 8/2022.

Khẩn trương ban hành văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường hoạt động chỉ đạo điều hành, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cơ các cấp; thường xuyên tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. Các địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và các bộ phận giúp việc ở các cấp.

Thống nhất việc không áp dụng quy định về thời hạn phân bổ kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 28/6/2022 của Chính phủ.