CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ban quản lý khu công nghiệp được ủy quyền quản lý nhà nước về lao động thế nào?

16:17 - 24/11/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (khu công nghiệp).

Ban quản lý khu công nghiệp được ủy quyền quản lý nhà nước về lao động thế nào? - Ảnh 1.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Theo dự thảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:

1. Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động.

2. Nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ  về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Ban quản lý khu công nghiệp trong quản lý nhà  nước về lao động trong khu công nghiệp

Dự thảo nêu rõ, Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:

1. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 14, Điều 18, Điều 21 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Báo cáo tình hình thay đổi, sử dụng lao động trong khu công nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

3. Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

4. Nhận thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60  Bộ luật Lao động.

5. Nhận thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây