CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tìm Kiếm: Trình Bộ Chính trị xem xét dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tổng mức đầu tư khoảng 58,71 tỷ USD