In bài viết

Cải cách tiền lương, hoàn thiện pháp luật để cán bộ công chức không muốn, không thể, không dám tham nhũng

15:50 - 12/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, đồng thời khắc phục những bất cập về chế độ tiền lương hiện nay, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đề nghị quan tâm đến chế độ tiền lương để phòng, chống tham nhũng tốt hơn

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Theo đó, cử tri cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực được toàn thể nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên việc phòng còn kém, nên có bộ luật thật nghiêm khắc và chặt chẽ kết hợp cùng mức lương phù hợp để cán bộ, công chức không thể, không dám, không muốn tham nhũng. 

Do đó, cử tri đề nghị quan tâm đến chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức hơn nữa để phòng, chống tham nhũng tốt hơn.

Áp dụng chế độ tiền lương mới, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Điểm 2.1 Khoản 2 Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã xác định mục tiêu tổng quát của cải cách chính sách tiền lương, trong đó có nêu “góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. 

Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thì từ ngày 01/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII. 

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đồng thời khắc phục những bất cập về chế độ tiền lương hiện nay, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.