In bài viết

Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng

08:16 - 20/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Phú Yên đề xuất người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo mức lương tối thiểu vùng.

 UBND tỉnh Phú Yên dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

 Theo dự thảo Nghị quyết, tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

+ Mỗi thôn, buôn, khu phố được thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và tổ viên.

+ Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

+ Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, buôn: ít nhất 03 thành viên.

+ Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở khu phố: ít nhất 05 thành viên.

 Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo mức lương tối thiểu vùng như sau:

 Vùng III:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 50% lương tối thiểu vùng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 40% lương tối thiểu vùng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 30% lương tối thiểu vùng.

Vùng IV:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 60% lương tối thiểu vùng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 50% lương tối thiểu vùng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 30% lương tối thiểu vùng.

 Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng ở mức thấp nhất theo quy định của pháp luật.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 50% tiền đóng bảo hiểm y tế như đối với đối tượng tham gia là hộ gia đình.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 và điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thì được hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn với mức là 50.000đ/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày/tháng.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội khi thực hiện nhiệm vụ mà bị tai nạn dẫn đến chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất và tiền mai táng phí như đối với Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Công an viên ở thôn/buôn, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó Dân phòng, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện theo Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần bằng 01 tháng mức tiền hỗ trợ được hưởng tại thời điểm trước khi thôi làm nhiệm vụ. Quy định này không áp dụng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiêm nhiệm làm Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cao nhất.

Mức bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền thì được xem xét cho hưởng mức bồi dưỡng như sau:

+ Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nếu làm nhiệm vụ từ đủ 04 giờ trở lên từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau thì được hưởng mức bồi dưỡng: 40.000đ/người/đêm.

+ Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nếu làm nhiệm vụ dưới 04 giờ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau thì được hưởng mức bồi dưỡng: 20.000đ/người/đêm.

+ Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau chỉ được hưởng tối đa 08 đêm/người/tháng.

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức bồi dưỡng 50.000đ/người/ngày. Trường hợp làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, thì được hưởng mức bồi dưỡng không quá 03 ngày/người/tháng.