In bài viết

Chuẩn bị hội nghị cải cách chính sách tiền lương; sắp xếp tổ chức bộ máy

09:00 - 04/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành. Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị về chính sách tiền lương, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, cơ quang ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức Hội nghị BCĐ cải cách chính sách tiền lương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tập trung hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2023. 

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết: Trong tháng 4/2023, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao như: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương;

Hội thảo lấy ý kiến góp ý các bộ ngành, địa phương vào các dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế về kết quả rà soát số liệu cụ thể về biên chế viên chức đang đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức tại các bộ, ngành, địa phương....

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế 04 Nghị định có liên quan); tham mưu ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045....

Nhìn chung, trong tháng 04/2023, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, theo đó, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Tuy nhiên, trong tháng 4/2023 còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ cao so với các tháng đầu năm, cụ thể là nhiệm vụ chưa hoàn thành chiếm 24,7%. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan bên ngoài đã được cải thiện, song hiệu quả chưa cao.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới 

Về nhiệm vụ công tác tháng 5/2023, Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, trong tháng 5/2023, khối lượng công việc theo Kế hoạch và tồn đọng từ tháng 4 chuyển sang rất nhiều, vì vậy Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung; dồn sức để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ đề ra; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách nếu để chậm tiến độ.

Thứ hai, chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; tập trung tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); khẩn trương hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Thứ tư, tập trung tham mưu triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW Trung ương 7 khóa XII. Tham mưu Chính phủ tổ chức các Hội nghị: (1) Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương năm 2023; (2) Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; (3) Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về việc xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

Thứ năm, khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành 07 Thông tư.

Thứ sáu, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 04 đoàn đi đào tạo bồi dưỡng tại nước ngoài; chuẩn bị nội dung làm việc giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với Bộ Chuyển đổi và Công vụ Cộng hòa Pháp; giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với Bộ Nội vụ Lào.

Hoàn thiện quy định để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện chức trách công vụ

Thứ bảy, người đứng đầu các đơn vị triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. 

Theo đó, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật để tạo môi trường, hành lang pháp lý an toàn, đầy đủ cho các Bộ, cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức yên tâm thực hiện chức trách công vụ theo quy định.

Đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cụ thể quy trình, cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ bảo đảm không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc trong tháng 5/2023.

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng, chống dịch COVID-19; các quy định về văn hoá, ứng xử, giao tiếp nơi công cộng trước, trong, sau kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5.

Đưa nội dung chấp hành giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong đó đưa nội dung cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật về giao thông vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm; nghiêm cấm hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; các trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo Bộ và báo cáo giải trình về vi phạm.

Thứ tám, thủ trưởng các đơn vị tập trung tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XV.

Thứ chín, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Bộ Nội vụ; triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đảm bảo tiến độ chất lượng và thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ.

Thứ mười, tập trung triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số của Bộ đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ theo Kế hoạch; xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý chuyên ngành để kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 11 Nghị định về công tác nội vụ

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá kết quả đã đạt được trong tháng 4/2023 chưa tốt khi còn tới 24,7% nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện. 

Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế như: Vẫn còn lãnh đạo đơn vị chưa quyết tâm, chưa bám việc; ở một số đơn vị còn một bộ phận công chức, viên chức chưa nghiêm túc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, do đó Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu đơn vị cần kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh.

Về nhiệm vụ trong tháng 5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách cần khẩn trương hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành và hoàn thành 07 dự thảo Thông tư theo đúng kế hoạch; 

Tập trung cao độ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và tham mưu cho Chính phủ tổ chức hội nghị về nội dung này; 

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị về chính sách tiền lương, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, cơ quang ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, vị trí việc làm; 

Chuẩn bị tốt nội dung các đề án trình Chính phủ, trong đó có chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài; 

Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV; Tiếp tục đẩy nhanh công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, tập trung cao độ để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, dữ liệu chuyên ngành; 

Tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công cho xây dựng cơ bản theo đúng nội dung nhiệm vụ và kế hoạch đề ra; 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức và chất lượng cải cách thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hội và thi đua - khen thưởng; 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đạo đức công vụ, lãnh đạo các đơn vị chủ động nêu gương, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ, đồng thời kịp thời chấn chỉnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị trong Bộ Nội vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.