In bài viết

Điều chỉnh định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ

07:45 - 26/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ.

Mức trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở

Cụ thể, mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày côhg lao động hiện hưởng.

Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn chữa chảy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hộỉ đồng nhân dân cùng cấp quyết định và được hưởng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

Theo lBộ Quốc phòng, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chỉ quy định một mức tối thiểu trợ cấp ngày công lao động cho dân quân (119.200đ), còn mức cao hơn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Thực tế hiện nay, có 42/63 địa phương (đạt 66,7%) bảo đảm cao hơn mức tối thiểu (từ 120.000đ đến 250.000đ/ngày), 21/63 địa phương (đạt 33,3%) bảo đảm bằng mức tối thiểu (119.200đ/ngày).

Trong khi đó, mặt bằng mức thu nhập ngày công lao động bình quân của từng địa phương hiện nay khoảng từ 250.000đ đến 350.000đ/người/ngày.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp ngày công lao động hiện nay của dân quân khi làm nhiệm vụ 119.200đ/ngày là còn thấp so với mặt bằng thu nhập ngày công lao động của địa phương.

Để phù hợp với thực tế, dự thảo Nghị định theo hướng quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở (252.000đ) để tương đương với mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị động viên khi huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu...quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và phù hợp với mức thu nhập ngày công lao động của địa phương.