In bài viết

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô

08:10 - 16/08/2022

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm lập quy hoạch tỉnh tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 4/8 tại trụ sở UBND thành phố, gồm đại diện các đơn vị: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập quy hoạch), Tổ công tác thường trực giúp việc trưởng tiểu ban, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo về tiến độ các công việc liên quan đến triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô), UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Một số nội dung triển khai lập Quy hoạch Thủ đô còn chậm so với tiến độ

Hiện nay, một số nội dung công việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô còn chậm so với tiến độ tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/5 của UBND thành phố; cho thấy sự tham gia và phối hợp của một số cơ quan, đơn vị liên quan với cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu.

Để tiếp tục đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô, UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nội dung lớn, trọng yếu mang tính chiến lược, có tính bao trùm, tổng thể trên các lĩnh vực: Kinh tế (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn), văn hóa - xã hội (văn hóa truyền thống đặc sắc Thăng Long - Hà Nội, an sinh xã hội), để xây dựng Khung định hướng Quy hoạch Thủ đô.

Đối với việc khảo sát học tập kinh nghiệm lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố đồng ý về chủ trương đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại văn bản số 392/VNC-ĐT ngày 28/7 về việc chuyển địa điểm khảo sát từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Bắc Giang. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp.

Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành xây dựng khung định hướng Quy hoạch Thủ đô

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ động liên hệ, mời các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành để xin ý kiến tham vấn trong quá trình triển khai xây dựng khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo UBND thành phố về nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch trước ngày 16/8.

Viện đồng thời rà soát các nhiệm vụ phải triển khai ngay để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô, cần thiết sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (nếu có) theo quy định; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ được giao từ các nguồn vốn khác gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố cùng UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các công việc liên quan, chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong công tác lập quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bố trí vốn từ nguồn chi thường xuyên để lập Quy hoạch Thủ đô

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2476/UBND-KTTH chỉ đạo về nguồn vốn và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2011-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô).

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 332/TB-VP ngày 21/7/2022 về việc bố trí nguồn vốn từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội để triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương tổng hợp, báo cáo thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô, báo cáo UBND thành phố và Hội đồng thẩm định.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô) công tác chuẩn bị triển khai lập Quy hoạch Thủ đô.