In bài viết

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai chính sách tiền lương mới

05:46 - 11/03/2024

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới.

Hoàn thiện Nghị định về chế độ tiền lương mới

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 3/2024 để thực hiện chính sách tiền lương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kịp thời giải đáp, hướng dẫn trong trường hợp có vướng mắc.

Hoàn thiện Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan của Đảng, Quốc hội trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương.

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, cơ quan, địa phương.