In bài viết

Tạm dừng bầu, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 5 huyện, thành phố

15:46 - 20/03/2024

(Chinhphu.vn) - Tỉnh uỷ Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu 5 huyện, thành phố tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách.

Tạm dừng bầu, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 5 huyện, thành phố- Ảnh 1.

Thành phố Đà Lạt thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính.

Việc tạm dừng này là để sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phương án số 1292/PA-UBND, ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh.

Cụ thể, Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu các địa phương (Đà Lạt, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức tại các địa phương nêu trên (trừ viên chức giáo dục). Chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Đối với việc giải quyết chuyển công tác ra khỏi các địa phương nêu trên theo nguyện vọng cá nhân của công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục), chỉ thực hiện khi lãnh đạo đơn vị cam kết đảm bảo khả năng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương phải sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.